miércoles, 22 de septiembre de 2010

EAJ-PNV ACUERDA CON EL GOBIERNO ESPAÑOL UN PAQUETE DE TRANSFERENCIAS SOCIOLABORALES VALORADO EN 472 M DE EUROS

TRANFERENTZIEN NEGOZIAZIO AKORDIOA

EAJk ESPAINIKO GOBERNUArekin 472 M EUROTAKO BALIOA DUTEN TRANFERENTZI SOZIOLABORALAK ADOSTU DITU

Politika Aktiboak (enpresa kuotak barne), lan-ikuskaritza, Lanbide Heziketa, Lanerako Prestakuntza eta Itsasoko Gizarte Institutua, Euskadira transferituko dira 2011 urteko urtarrilaren batean.

EAJ-PNV gaurtik aurrera 2011 urteko Estatuko Aurrekontu Orokorren Egitasmoa negoziatzeko prestatzen hasiko da.

Euzko Alderdi Jeltzalea Espainiako gobernua/PSOE-rekin akordio batera heldu da zeinaren bidez 2011 urteko urtarrilaren 1etik aurrera transferentzi sozialen pakete multzo bat Euskadira transferituko da. Pakete multzo horren baitan daude:

- Enplegu Politika Aktiboak (kuota enpresarialen hobariak barne)

- Lan bitartekaritza (antzinako Enpleguko Institutu Nazionala- EIN)

- Lanbide Heziketa (okupazionala zein etengabea)

- Itsasoko Gizarte Institutua

- Lan ikuskaritza

EAJ-PNV eta Espainiako gobernua/PSOEren artean adosturiko zenbatekoa 472 milioi eurotakoa da eta 2011. urteko urtarrilaren 1etik aurrera Kupo-tik deskontatua izango da zenbateko hau.

Era berean, EAJ-PNVk eta Espainiako gobernua/PSOEk, Soldatak Bermatzeko Fondoa berrantolatzen denean - azken lan erreforman adostu bezala- , bertara itsatsita doazen funtzio exekutiboen transferentzia burutuko dela adostu dute.

EAJ-PNVren ustez akordio hau "historikoa" da, izan ere, bete-betean asetzen baitu alderdi politiko honek 1988. urtetik hona burutu duen aldarrikapena.

Era berean, "oso garrantzitsutzat" hartu da akordio hau, 2011 urteko urtarrilaren 1etik aurrera, Euskadiren egoera ekonomikoa hobetzen eta langabezia pairatzen lagunduko duten gailu publikoez hornituko delako Euskadi.

Euzko Alderdi Jeltzaleak 2010. urteko negoziazioa bukatutzat eman du eta, gaurtik aurrera, 2011. urteko Estatuko Aurrekontu Orokorren Egitasmoaren negoziazioari hasiera emateko prestatzen hasi da.
ACUERDO NEGOCIACIÓN TRANSFERENCIAS

EAJ-PNV ACUERDA CON EL GOBIERNO ESPAÑOL UN PAQUETE DE TRANSFERENCIAS SOCIOLABORALES VALORADO EN 472 M DE EUROS

Las Políticas Activas (incluyendo las cuotas empresariales), la Inspección de trabajo, la Formación Profesional, la Formación Ocupacional y el Instituto Social de la Marina se transferirán a Euskadi el 1 de enero de 2011.

EAJ-PNV se prepara para comenzar a partir de hoy la negociación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011

EAJ-PNV ha alcanzado con el Gobierno español/PSOE un acuerdo mediante el que a partir del 1 de enero de 2011, se transferirán a Euskadi las funciones, los bienes y el personal de un paquete de transferencias sociolaborales que incluye:

- Políticas Activas de Empleo (incluyendo las bonificaciones de las cuotas empresariales)

- La intermediación laboral (antiguo INEM)

- La Formación Profesional (tanto ocupacional como continua)

- El Instituto Social de la Marina

- Inspección Laboral

La cuantía pactada entre EAJ-PNV y el Gobierno español/PSOE asciende a 472 millones de euros que a partir del 1 de enero de 2011 será descontada del Cupo.

Paralelamente, EAJ-PNV y Gobierno español/PSOE, han acordado que en cuanto se reorganice el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) -de acuerdo con la última reforma laboral- se procederá a la transferencia de las funciones ejecutivas vinculadas al mismo.

EAJ-PNV califica este principio de acuerdo de "histórico" en cuanto a que satisface íntegramente una reivindicación que este partido político viene realizando desde 1988.

Igualmente, se valora como "muy importante" en la medida que se dotará a Euskadi a partir del 1 de enero de 2011 de las herramientas públicas necesarias para realizar una gestión propia en el ámbito sociolaboral que ayude a Euskadi a mejorar su situación económica y paliar el desempleo.

EAJ-PNV da así por "cerrada la negociación 2010" y se prepara par comenzar a partir de hoy la negociación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011.