lunes, 17 de mayo de 2010

El Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV ha celebrado una ejecutiva monográfica sobre la situación económica en Euskadi y en el Estado

EAJren Euzkadi Buru Batzarraren oharra

EAJ-PNVren Euzkadi Buru Batzarrak gaur, maiatzak 17, Euskadin eta Estatu mailan bizi den egoera ekonomikoaren inguruko batzar monografikoa egin du.

EBBren iritziz, Espainian defizit hirukoitza ematen ari da, hau da, defizit publikoa, ekonomikoa eta politikoa. Espainian nagusi da ezegonkortasun publikoa, ekonomikoa eta politikoa. Une honetan, Alderdi Sozialista eta Rodriguez Zapatero bakar bakarrik daude arlo sozial, ekonomiko eta politikoan.

Egoera honen aurrean Euzko Alderdi Jeltzaleak ardura osoz jardungo du.

EAJ-PNVk beharrezko eta ezinbesteko jotzen du Espainiar Gobernuaren konpromisoa, berreskuratze ekonomikoa bermatzeko behar diren besteko egiturazko erreformei ekiteko.

Euzko Alderdi Jeltzalea ez dago ados pentsioak izoztearekin. Eta ezin dira inbertsioak sakrifikatu, bereziki Euskadirentzat diren AHT edo Pasaiako Portua. Gure aburuz, Euskadik gastua kontrolatzeko eta ekonomia bultzatzeko jarriko diren neurrien inguruko erabakiak hartzeko ahalmena izan behar du.

Edonola ere, EAJ-PNV zain egongo da Rodriguez Zapaterok iragarritako neurriak bateratuko dituen lege dekretua ezagutu arte; orduan plazaratuko du Diputatuen Kongresuan mantenduko duen jarrera.

Euskadiren egoera ekonomikoa ez da Espainiaren egoera ekonomikoa. Euskadiren ehun ekonomikoa Europan nagusi den ehun ekonomikoaren antzekoa da, ez Espainiakoa bezalakoa. Krisialdia baino lehenagoko egoera ere guztiz ezberdina zen. Euskadiko langabezi tasa Espainiakoaren erdia da. Zor publikoa, euskal erakundeen zorra, espainiar erakundeetakoa baino askoz txikiagoa da.

Eta ondorioz, Espainiarako errezetek ez dute Euskadirako balio. Lopezek ezin ditu Zapateroren errezetak bereganatu.

Lopezi eskatu nahi diogu espainiar errealitatetik baino, euskal errealitatearen arabera jardun dezala.

Espainiarako neurriak baino, Euskadik behar dituen neurriak aplikatzea.

Ondorioz, esparru bakoitzean, egoera bakoitzari egokitutako errezeta propioak erabiltzea.

Lopezi eskatu nahi diogu ez dadila Zapateroren neurrietako letra txikia irakurtzera mugatu, baizik eta euskal errealitateari eta euskal erakundeetako errealitateari begira diezaiela. Ez dezala kopiatu eta ez dezala Zapaterok esaten duena egin. Egin dezala Euskadik eta euskal gizarteak behar dutena . EAJ-PNVren jarrera beti izango da Euskaditik Euskadirako erabakitzea.

Estaturako proposatzen diren neurriak:

1.- Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoa berehala deitzea

Toledoko Ituna berehala deitzea

2.- Gobernuaren egitura era nabarmenean murriztea ( Presidente ordeak eta Ministerioak)

3.- Estatuak Autonomi Erkidegoetan dituen egiturak murriztea.

Ejertzitoaren egitura murriztea. Erabilera berriak Mungia, Loiola, Araka, Bardeak eta Juan de Garay.-en.

4.- Egiturazko erreformak ekonomia ekoizleari laguntasuna emateko, esportazioari laguntasuna, enpresa egitasmo berriei bultzada ematea, kontratuak sustatzea eta laguntzea.

5.- Jarduera ekonomikoa eta lana sortzen duten inbertsioak bermatzea: AHT eta Pasaiako Portua egiteko lanak.

Euskadirako proposatzen diren neurriak

1.- Krisiari aurre egiteko Erakunde arteko Batzordea berehala deitzea. .

Herri Dirubideen Euskal Kontseilua berehala deitzea.

2.- Jaurlaritzaren zorpetzeari muga jartzea. Zorra inbertsioan erabiltzeko bermatzea eta ez dadila funtzionamendurako ohiko gasturako izan.

3.- Inbertsio publikoa mantentzeko bermea, jarduera ekonomikoa eta enplegua bultzatzeko.

4.- Lopez Legebiltzarrean agertzea , egoeraren berri emateko. Bere " egitasmo ekonomikoa" aurkez dezala .

5.- Ekonomia produktiboari laguntzeko neurri berriak.
Nota del Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV

El Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV ha celebrado hoy, lunes 17 de mayo, una ejecutiva monográfica sobre la situación económica en Euskadi y en el Estado.

El EBB cree que España está en una situación de déficit público, déficit económico y déficit político. España está en una situación de inestabilidad pública, inestabilidad económica e inestabilidad política. Hoy el Partido Socialista Obrero Español y Rodríguez Zapatero están totalmente solos en lo social, en lo económico, y en lo político.

Ante esta situación el Partido Nacionalista Vasco actuará con responsabilidad.

EAJ-PNV cree necesario e imprescindible el compromiso del Gobierno español para afrontar las reformas estructurales necesarias que garanticen la recuperación económica.

El Partido Nacionalista Vasco no comparte la congelación de las pensiones. Y considera que no se pueden sacrificar inversiones, y en particular, las comprometidas con Euskadi, como el TAV o el Puerto de Pasaia. Creemos, además, que Euskadi tiene que tener capacidad para decidir que medidas de control de gasto e impulso económico deben aplicarse.

En cualquier caso EAJ-PNV esperare a conocer el decreto ley con las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero para determinar la postura que mantendrá en el Congreso de los Diputados.

La situación económica en Euskadi es diferente a la de España. La distribución del tejido económico de Euskadi es similar a los parámetros europeos y no a los de España. La situación de partida antes de la crisis era muy distinta. Los niveles de paro en Euskadi son la mitad de los de España. La deuda pública, de las instituciones vascas es muchísimo menor que al de las instituciones españolas.

Y por lo tanto las recetas de España no valen para Euskadi. López no puede asumir las recetas de Zapatero.

Pedimos a López que actúe en función de la realidad vasca y no de la realidad española.

Que aplique las medidas que necesita Euskadi, y no las que necesita España.

Por lo tanto, en cada ámbito, recetas propias y ajustadas a cada situación.

Le pedimos a López que no lea la letra pequeña de las medidas de Zapatero, sino que lea la realidad vasca y la realidad de las instituciones vascas. Que no copie y siga lo que dice Zapatero y que haga lo que necesita Euskadi y la sociedad vasca. La actitud de EAJ-PNV va a ser decidir desde Euskadi para la realidad de Euskadi.

Medidas a proponer al Estado:

1.- Convocatoria urgente de la Comisión Mixta del Concierto Económico

Convocatoria urgente del Pacto de Toledo

2.- Disminución drástica de la estructura del Gobierno (Vicepresidencias y Ministerios)

3.- Reducción de la estructura del Estado en las CCAA

Reducción estructural del Ejército. Nuevos usos para Mungia, Loiola, Araka, Bardenas, Juan de Garay...

4.- Reformas estructurales para el apoyo a la economía productiva, la ayuda a la exportación, el impulso a los nuevos proyectos empresariales, la incentivación de la contratación.

5.- Garantía de mantenimiento de las inversiones que generan actividad económica y empleo: obras del TAV, Puerto de Pasaia

Medidas a proponer en Euskadi

1.- Convocatoria urgente de la Comisión interinstitucional de lucha contra la crisis.

Convocatoria del Consejo Vasco de Finanzas

2.- Limitación del endeudamiento del Gobierno.

Garantía de que la deuda se oriente a la inversión y no al gasto corriente de funcionamiento

3.- Garantía de mantenimiento de la inversión pública, orientada a la generación de actividad económica y empleo.

4.- Comparecencia de López en sede parlamentaria para dar cuenta de la situación

Nueva solicitud de presentación de su "programa económico"

5.- Nuevas medidas de apoyo a la economía productiva.